Toekomstvisie

Na de nota's nu de bomen

Toekomstvisie vergroening Leidschendam-Voorburg 2021-2030

De conclusie daarin is:

De bedreigingen en uitdagingen die voortvloeien uit de wereldwijde opwarming en de klimaatverandering zijn velerlei. Terecht wordt in het Klimaatakkoord de ambitie uitgesproken om het bosareaal van Nederland in de komende tien jaar met 10% uit te breiden. Het lijkt vanzelfsprekend dat ook Leidschendam-Voorburg een proportionele bijdrage aan dit voornemen gaat leveren. Dat betekent dat er in onze gemeente jaarlijks netto meer dan 800 bomen met een op afzienbare termijn redelijk groot kroonoppervlak moeten worden aangeplant. Op eigen grond kan de gemeente een deel van de aanplant zelf uitvoeren, ten aanzien van de overige gronden kan de gemeente het initiatief nemen en regie voeren.

De grootste kansen voor meer aanplant van bomen liggen in het grote buitengebied van de gemeente. Hier is volop ruimte. Wel zullen er weerstanden van uiteenlopende aard overwonnen moeten worden. Politiek draagvlak is derhalve een eerste vereiste. Hopelijk draagt deze notitie daaraan bij. Daarna moeten zorgvuldige plannen worden opgesteld.

Ondanks de schaarse ruimte binnen de bebouwde kom kan de gemeente ook daar planmatig per buurt, waar mogelijk in overleg met omwonenden, de reeds plaatsvindende aanplant van bomen en de herinrichting van bestaand groen nog verder intensiveren. Ook kunnen inwoners gestimuleerd worden om verstening van hun tuinen tegen te gaan of terug te draaien.

Leidschendam-Voorburg omvat een tamelijk groen stedelijk gebied met een fraaie historische groenstructuur. Het is van het grootste belang dit groen te koesteren. Waar kap van bomen of rooien van ander groen onvermijdelijk is, dient altijd compenserende herplant of aanplant plaats te vinden. Dit moet ook gemonitord worden.

Kort en goed bepleiten wij dat de gemeente Leidschendam-Voorburg de doelstelling van Klimaatakkoord en Bossenstrategie om in de komende tien jaar jaarlijks netto 1% groei van het bomenareaal te realiseren ook voor onze gemeente adopteert. Daarbij bevelen wij aan dat de gemeente jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteert hoeveel bomen er netto zijn bijgekomen.

Waarom duurzaam

We leven samen op te grote voet...

We hebben één planeet aarde maar we gebruiken nu ‘1,5 aardes’ per jaar. In 2050 zullen we 2 aardes nodig hebben. Elk jaar teren we steeds verder in op ons natuurlijk kapitaal. De gevolgen zien we in klimaatverandering, de voedselcrisis, toenemende armoede, en het verdwijnen van de regenwouden.

Jouw ‘mondiale voetafdruk’ is het aantal hectaren van de aarde dat nodig is om in je behoeften te voorzien. De Werkgroep Voetafdruk Nederland laat zien hoe dat werkt en wat we eraan kunnen doen.

Kom in actie! Maak een Quick Scan van je eigen voetafdruk en kijk wat jij daarmee kunt doen.

Duurzamer leven betekent:

 • méér doen met minder verbruik van grondstoffen;
 • méér doen met minder energiegebruik;
 • méér doen met minder afval en uitstoot van schadelijke stoffen, zoals broeikasgassen;
 • hergebruik (recycling, kringloop);
 • behoud van natuur en ecosystemen;
 • samenwerken wereldwijd.

Mensen in ‘rijke’ landen verbruiken per inwoner nu veel meer van de aarde dan mensen in arme landen.  Laat mensen in rijke landen dan het voortouw nemen, want anders zeggen regeringen van arme landen:

“Kijken jullie eerst maar ‘ns naar jezelf. Jullie verbruiken per inwoner veel meer dan wij.”

Duurzame ontwikkeling is dus niet alleen een zaak van regeringen en internationale organisaties, maar van ons allemaal!

Duurzaam duurt het langst!

De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil duurzame ontwikkeling bevorderen in Leidschendam en Voorburg. Duurzaam is: wij voorzien zó in onze behoeften, dat mensen van komende generaties én mensen elders op de wereld, óók in hun behoeften kunnen voorzien. En even goed als wij.

Duurzaam is als er wereldwijd evenwicht is tussen wat economisch, ecologisch en sociaal vereist is, de ‘triple P’: Profit, Planet, People.

Duurzaam gaat niet alleen over het milieu nú, maar ook over het milieu na ons. En duurzaam gaat niet alleen over milieu, maar ook over een evenwichtige verdeling over de wereld.

Alle mensen hebben gelijke rechten. Mensen die elders op de wereld leven, en ook degenen die na ons komen, hebben net zo veel recht als wij om zich te ontwikkelen. Om welvaart, welzijn en geluk te bereiken.

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg stimuleert lokale groepen en initiatieven die het leven en het werken in Leidschendam en Voorburg duurzamer maken.

Samenwerken

De Stichting organiseert thema-avonden, adviseert de gemeente, zet acties op, en is voor de deelnemende organisaties een plek om acties te coördineren en klokken gelijk te zetten.  Sinds 2016 werken we ook samen met Stadstuin Rusthout (tegenover winkelcentrum Leidsenhage aan de Noordsingel).  De Stadstuin heeft een kinderboerderij en een informatiecentrum over hoe je je leven duurzamer kunt inrichten.

Doe mee!

Sluit je aan bij ons of bij een van de vele organisaties en initiatieven die in onze gemeente met duurzaamheid bezit zijn. Zoals:

 • Afbeelding met tekst, cirkel

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe Groene Basis
  Stichting De Groene Basis verzorgt natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met een enthousiaste groep van ongeveer 25 vrijwilligers.
  — website
 • Wereldwinkel Leidschendam-Voorburg
  Verkoopt producten uit derdewereldlanden voor een eerlijke prijs.
  — website
 • Afbeelding met zwart, schets, kunst, zwart-wit

Automatisch gegenereerde beschrijvingWerkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam
  Onderhoud karakteristieke erfbeplanting en landschappelijk groen, bescherming van nesten en weidevogels
  — website

Lokale Agenda 21

De Stichting is de voortzetting van stichting ‘Duurzaam Voorburg’ en ‘Platform LA21 Leidschendam’.  LA stond voor Lokale Agenda voor de 21ste eeuw, die is opgesteld tijdens een grote conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro.  Daar is ook de definitie van ‘duurzaam’ afgesproken die wij op deze website gebruiken.

Contactgegevens

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Hannie Schaftstraat 49
2264 DP Leidschendam

E-mail
Secretaris: Henk Nijstad (hnijstad@gmail.com)
Voorzitter: Marjan van Giezen (marjanvangiezen@icloud.com)
Coördinator Groen: Sander Wennekers (wennekers@planet.nl)

Informatie

Voor informatie over het werk van de Stichting, of over duurzaamheid in het algemeen, kun je contact opnemen met onze secretaris, Henk Nijstad. Liefst gebruik je daarvoor e-mail (hnijstad@gmail.com). Ook om vanuit een andere organisatie contact te leggen of om je aan te melden als vrijwilliger kun je contact met onze secretaris opnemen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram