Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Bezwaarschrift tegen Beschikking Wet Natuurbescherming, Van Ruysdaellaan 41-69

Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg tekent bezwaar aan tegen de sloop en de nieuwbouw aan de locatie Van Ruysdaellaan 41-69 te Leidschendam.

  1. de Beschikking Wet Natuurbescherming, Van Ruysdaellaan 41-69  te Leidschendam, dd 13 september 2023, om een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming, te verlenen voor het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis  in verband met het uitvoeren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden’ op de genoemde locatie Van Ruysdaellaan 41-69, 2264 TK te Leidschendam.
  2. Aangezien deze ontheffing naast het slopen van het bestaande kantoorgebouw ook het kappen van bomen en het bouwrijp maken voor de nieuwbouw van een appartementencomplex omvat, waarbij tijdelijk drie watergangen deels zullen worden gedempt, impliceert deze ontheffing ook stilzwijgend toestemming om de habitat,  met foerageerplekken en essentiële vliegroutes, van de op deze locatie veelvuldig aanwezige ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis (erkende icoon soort PZH en gemeente LV!) en watervleermuis te beschadigen en/of te vernietigen. Ook tegen deze impliciete ontheffing van de verstoring van minstens vier andere door de wet beschermde soorten vleermuizen maakt Duurzaam LV bezwaar.

Duurzaam LV bepleit verder dat,  naast de intrekking van het voorliggende besluit,  er een nieuw besluit wordt genomen, zo nodig na aanvullend en nieuw onderzoek, maar ook al op basis van de in dit bezwaarschrift ingebrachte overwegingen en feiten, waarin het niet wordt toegestaan om het gebied buiten het bestaande bouwvlak te bebouwen en waarin wordt  aangegeven dat de daar aanwezige flora en fauna niet mag worden verstoord, maar juist moet worden versterkt.

Bezwaarschrift:

/public/uploads/documenten/Bezwaar_WNB_van_Ruysdaellaan_zaak01065187_def.pdf

Ook de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken heeft bezwaar aangetekend bij de ptrovincie, meer info vindt u hier.

 

 

Meer info: Wim Hendriks

Medewerker Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Tel 06-51918967