Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Klimaatverandering: jaarlijks 800 bomen erbij in Leidschendam-Voorburg

Dit stelt de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg in haar Toekomstvisie Vergroening Leidschendam-Voorburg 2021-2030. Deze is vorige week digitaal aangeboden aan de verantwoordelijke wethouders en de Gemeenteraad. Dit voorstel sluit naadloos aan op het Kompas van de Leefomgeving (2019) en Natuur in de Stad (2019) met daarin de doelstelling van Leidschendam-Voorburg om een groene en aantrekkelijke woongemeente te zijn. Nu is het hoog tijd om de daad bij het woord te voegen en daadwerkelijk meer bomen aan te planten!

Bomen en ander groen kunnen een grote bijdrage leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien helpen ze om de gevolgen ervan op te vangen. Bomen produceren zuurstof, vangen CO2 en fijnstof af, zijn van levensbelang voor de biodiversiteit en dragen bij aan de leefbaarheid van onze omgeving (verkoeling, schaduw). Overal, dus ook in onze gemeente, zijn meer bomen en ander groen nodig. Daarom is in het nationale Klimaatakkoord afgesproken om in de komende tien jaar netto 10% meer bomen aan te planten. Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil dat onze gemeente hieraan proportioneel gaat bijdragen. Dit betekent over 10 jaar ruim 8.000 bomen, oftewel per jaar netto 800 extra bomen.

In de Toekomstvisie worden concrete voorstellen gedaan om deze extra bomen te realiseren. Allereerst binnen de bebouwde kom. De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft begin 2020 diverse suggesties voor aanplant van bomen bij de gemeente ingediend. Dit heeft in december 2020 op een beperkt aantal locaties tot aanplant van bomen geleid. Vrijwilliger Sander Wennekers, auteur van de Toekomstvisie: “Wij helpen de gemeente graag bij het realiseren van dit doel en zullen als Stichting jaarlijks nieuwe voorstellen voor aanplant bij de gemeente indienen. En desnoods helpen we ook nog mee ze te planten!”

Grote winst is voor Leidschendam-Voorburg ook in het buitengebied te behalen. Want daar is veel open ruimte, terwijl er daar niet of nauwelijks omvangrijk bos is. Mogelijke lokaties zijn onder meer Leidschendammerhout, met name langs de A4, de Duivenvoordse polder, rondom de Nieuwe Driemanspolder en in de Duivenvoorde corridor. Tenslotte is  behoud van met name de oudere bomen, die de grootste bijdrage leveren, van cruciaal belang. Soms is kap onvermijdelijk, maar in onze gemeente geldt dat elke gekapte boom moet worden gecompenseerd door gelijkwaardige herplant op dezelfde of een andere locatie.

De Stichting Duurzaam beseft dat het niet makkelijk zal zijn deze voorstellen uit te voeren. Belemmeringen kunnen landschappelijke zijn (behoud van het open veenweidelandschap), infrastructureel (zoals kabels en  leidingen), de grote woningbehoefte, zakelijke belangen en financiële restricties.  Maar de urgentie van bomenaanplant voor het tegengaan van klimaatverandering  zal de doorslag moeten geven, stelt de Stichting Duurzaam, die daarbij op politiek én maatschappelijk draagvlak rekent.

Sander Wennekers: “Er is veel laaghangend fruit, dus op korte termijn kan deze gemeenteraad nog besluiten tot meer aanplant van bomen en ander groen. En we rekenen erop dat alle politieke partijen structurele aanplant van bomen en ander groen zullen opnemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeentelijke verkiezingen van 2022.”