Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Van het aardgas af, maar hoe?

Naar aanleiding van onze Informatie-avond: Samen Duurzaam in de wijk, het kan!  op 12 december, hebben we informatie van de Gemeente gekregen in de vorm van een vraag-en-antwoord-lijst.

Inleiding

De gemeente staat voor een enorme opgave. We zullen 36.000 woningen van het aardgas af moeten krijgen in 30 jaar.  Op dit moment onderzoekt de gemeente welke alternatieve warmtebronnen voor Leidschendam-Voorburg geschikt zijn.  Hierbij letten we goed op de types van onze woningvoorraad.

In de gemeente hebben wij een divers woningaanbod, met een deel van de woningen die niet of nauwelijks geïsoleerd zijn.  Om de noodzakelijke stap te zetten om ons energieverbruik te verminderen en van het aardgas af te komen, zullen we moeten kijken hoe we de kwaliteit van de woningen verbeteren door isolatie.  Het verbetert ons wooncomfort, verlaagt de energierekening, en biedt ons meer keuzevrijheid voor de toekomstige alternatieve warmtebron.

Met het mogelijk maken van een lage rente bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de subsidieregeling willen we de inwoners stimuleren om de komende jaren stappen te zetten.

Vraag en antwoord

1. Waarom is de duurzaamheidslening niet voor huurders beschikbaar?

De regelingen zijn niet voor huurders. Er zijn twee groepen:

Corporaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft prestatieafspraken gemaakt met de branchevereniging van woningcorporaties (AEDES) over de minimale duurzaamheidseisen waaraan huurwoningen moeten voldoen. De corporaties in onze gemeente houden zich aan die afspraken. Die woningen worden de komende jarengemiddeld geïsoleerd tot minimaal energielabel B.

Particuliere huurwoningen

Huurders mogen zonder toestemming van de eigenaar geen bouwkundige aanpassingen aan de woning doen. Isolatie en zonnepanelen vallen daaronder. Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van particuliere verhuurders niet te verschuiven naar de huurder, heeft het Rijk huurders uitgesloten van de leningen. Wij volgen die lijn.

2. Wat is er beschikbaar voor huurders?

In onze gemeente hebben we in verschillende gebieden de Postcoderoosregeling, waarmee ook huurders gebruik kunnen maken van zonnepanelen op andermans dak. Voor huurders in de goedkopere woningen tot € 200.000 of een huur tot € 900,- heeft de provincie wel een subsidie via de regeling Lokale initiatieven energietransitie.

3. Wat wordt er gedaan voor kleine VvE’s (minder dan 10 appartementen)?

Kleine verenigingen van eigenaars (VvE) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling duurzame maatregelen en van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De SEEH loopt tot 31 december 2022.

4. Waarom worden zonnepanelen niet meer gesubsidieerd?

Het aanschaffen van zonnepanelen is een rendabele investering. De terugverdientijd is ongeveer 5 tot 7 jaar. Voor zonnepanelen kan ook de btw (21%) worden teruggevraagd. De stimulering van een subsidie is niet meer nodig. Het NEF biedt wel de mogelijkheid om een lening aan te vragen voor zonnepanelen in combinatie met andere maatregelen.

Vanaf 2 september kan er bij het Rijk subsidie worden aangevraagd, de SEEH, ook voor zonnepanelen. De subsidie loopt tot 31 december 2022.

5. Waarom zetten we met de subsidie in op isolatie?

In onze gemeente komt waarschijnlijk geen hoog temperatuur warmtenetwerk. Voor lagere temperatuursoplossingen zullen woningen vaak beter geïsoleerd moeten worden tot minimaal label B. Er ligt daarom in onze gemeente en grote opgave om de woningen te isoleren. De eerste stap die bijdraagt aan het reduceren van CO2 is het besparen van energie.

6. Waarom blijft de subsidieregeling duurzame maatregelen bestaan?

De subsidie blijkt uit voorgaande jaren goed te worden benut door inwoners. Die bekendheid met de regeling willen we benutten om de enorme opgave richting aardgasloos in te zetten. Om 36.000 woningen te verduurzamen moeten we nu reeds beginnen. Daarnaast hebben we de doelstellingen te behalen die in het Klimaatakkoord zijn afgesproken: 20% CO2-reductie in 2020 en CO2-neutraal in 2050. De subsidieregeling draagt bij aan deze doelstellingen.

7. Vanaf wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

Vanaf 1 april 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd voor duurzame maatregelen. Dit kan met het aanvraagformulier via de website van de gemeente.

8. Voor welke maatregelen kan er subsidie worden aangevraagd?

De subsidieregeling zet in op isolatie en groene daken. Denk hierbij aan HR++glas en dak-, muur-, gevel-, spouwmuur-, bodem-, en vloerisolatie. De voorwaarden staan op de website.

9. Wie vraagt de subsidie aan?

De subsidie is een stimuleringsmaatregel en dient alvorens de werkzaamheden zijn uitgevoerd te worden aangevraagd. De subsidie dient door de bewoner zelf te worden aangevraagd, maar dit kan ook worden gedaan door de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

10. Waarom een lening?

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er ingezet wordt op verduurzaming, waaronder het aanbieden van een fonds tegen een lage rente. Het verlagen van de rente bij het NEF is een laagdrempelige mogelijkheid om inwoners tegemoet te komen in hulp met hun financiering voor duurzame maatregelen.

11. Waarom geen warmtepomp?

De gemeente wil de komende jaren eerst inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de woningen door te isoleren. Een goed geïsoleerde woning is een voorwaarde voor het plaatsen van een warmtepomp.

12. Waarom is er een maximale leensom en looptijd voor VvE’s?

Wanneer een VvE een lening aanvraagt gaat het vaak om hele grote bedragen. Het risico is dan dat het beschikbare budget van € 100.000 al door één aanvraag voor een groot deel wordt benut. De gemeente wil dat graag beperken tot een maximum van € 25.000 per VvE en heeft een maximale looptijd van 10 jaar in het voorstel opgenomen. Overigens kunnen grote VvE’s voor grotere bedragen eventueel ook nog een aanvullende energiebespaarlening aanvragen tegen het gangbare rentetarief van het Rijk.

13. Looptijd van de leningen

De looptijd van de leningen is voor particulieren alle opties die het NEF aanbiedt. Voor VvE’s hebben in het voorstel de looptijd beperkt tot max 10 jaar. Hiermee willen we het risico op één hele grote aanvraag beperken.

14. Startdatum en communicatie

Hoe wordt over het fonds en de subsidieregeling gecommuniceerd?

De subsidie kan worden aangevraagd bij de gemeente. De startdatum is 1 april 2020. Inwoners kunnen vanaf de startdatum meer informatie plus de voorwaarden vinden op de website.

Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 2 september 2019 tot en met 31 december 2020 ook subsidie aanvragen bij het Rijk voor het verduurzamen van hun woning. Dit valt onder de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Per 1 februari 2020 gaat de verlaagde rente bij NEF voor de inwoners van de Gemeente Leidschendam-Voorburg in.

Via de gemeentelijke website, sociale media en het Krantje zal hierover gecommuniceerd worden.