Participatiebijeenkomst Laan van NOI, SoZa, Van Alphenstraat, Bezuidenhout zuid (3 juli 2024)

Deze middag en avond waren de start van het participatietraject. Oogmerk van de gemeente
was om ideeën en suggesties van omwonenden en geïnteresseerden op te halen. Hiervoor
was een introductie film gemaakt, er was een infomarkt, workshops en wandelingen. Er was
veel gelegenheid om onze vragen te stellen en om suggesties te doen, vaak 1 op 1, met de
projectleiders, andere gemeenteambtenaren en landschapsarchitecten van buro ZUS . Alle
voor AVN relevante punten zijn tevens verwoord op invulformulieren. Tevens aangegeven dat
wij als AVN graag betrokken worden bij de planvorming over groen, ecologie en
biodiversiteit.
Wij hebben ons gefocust op stationsgebied Laan van NOI, nieuwbouw SoZa, Schenkstrook
en nieuwbouw Van Alphenstraat. En dan vooral op de gevolgen voor groen.
Het plan
De opdracht van de gemeente Den Haag is dat er 3000 woningen en 100.000 m2
kantoorruimte moet komen op de CID locatie Laan van NOI. Daarvan komen ca. 1200
woningen op het SoZa terreinen 24.000 m2 kantoorruimte en ca. 500 woningen in de Van
Alphenstraat. Voor het resterend deel kan ruimte gezocht worden op het nu bebouwde
terrein aan de N-kant van SoZa langs het spoor en aan de Z-zijde van het Rijksgebouw
Beatrixkwartier.
Er wordt nu gewerkt aan de Ontwikkelvisie Laan van NOI. Dat omvat Schenkstrook, SoZa
terrein, station en van Alphenstraat. Na de zomer worden participatiebijeenkomsten voor
deelgebieden of thema’s georganiseerd (o.a. thema groen). Ook werd deelname aan
adviesgroepen genoemd. Planning is om zomer 2025 een plan voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Afbeelding met tekst, schermopname, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Doel van de gemeente Den Haag (in overleg met gemeente LV) is om een levendig en aantrekkelijk woon-werkgebied te maken.

Eén van de 4 thema’s voor dit gebied is vergroenen en verduurzamen, gericht op leefbaarheid en klimaat. De openbare groene ruimte speelt vooral in dit thema. De gemeente DH heeft vastgesteld dat bij nieuwbouw 40% van de footprint groen moet zijn.  Dat is zowel (openbaar) groen op maaiveld, als groen op lage en hoge dakterrassen. 

Onze eerste analyse

Voor het SoZa terrein zijn al ontwerpen van de landschapsarchitect beschikbaar, voor het stationsgebied, Schenkstrook en Van Alphenstraat zijn die er nog niet. 

Het SoZa terrein is nu geheel versteend, met een inpandige vijver. Daar komen nu twee bouwblokken voor terug met in totaal 4 torens. De hoogste torens zijn ca. 22 verdiepingen boven op een commerciële plint, maximaal 75m hoog.  Aan de kant van de Schenkzone 10 verdiepingen hoog, ca. 30 meter. Daartussen en er omheen is groen geprojecteerd en water (noodzakelijke waterberging). Tevens is er een aanzienlijke groene daktuin geprojecteerd op de 3e verdieping, eveneens groene sedumdaken op (grote) hoogte en een groene wand.  Er komt dus substantieel groen bij. Hoog sedumdak is echter ecologisch niet interessant. Door te variëren in bouwhoogtes en dit te testen in een windtunnel wil men valwinden en trekgaten voorkomen. Door de waterbergingsopgave lijkt er weinig ruimte voor natuurvriendelijke oevers.

De Schenkstrook wil men beter benutten, het is nu alleen kijkgroen. Een interessante suggestie kwam van deelnemers om tussen SoZa en Schenkstrook het autoverkeer te verplaatsen naar de andere kant van de Schenkstrook en de verharde strook benutten voor wandelen, fietsen en groen. De Schenkstrook vanaf de molen richting station Mariahoeve werd als voorbeeld genoemd. Aandacht gevraagd voor de verbinding van het SoZa groen met de Schenkstrook, ook kan het water van Soza met een duiker verbonden worden met de Schenk.  NB wanneer de groenstrook dezelfde omvang houdt, maar er recreatieve voorzieningen komen zoals een wandelpad en speelvoorziening, gaat dit ten koste van de omvang en kwaliteit van het groen.

Stationsgebied Laan van NOI moet een  prettig verblijfgebied worden. Opties zijn tramrails eruit, fietsenstalling ondergronds. Een aantrekkelijk stationsplein moet o.i. niet geheel versteend zijn maar in ieder geval grote bomen bevatten.

Van Alphenstraat Hier komen een aantal flats in de groene strook. Het huidige parkeerterrein voor auto’s en fietsen (die je ondergronds zou kunnen brengen)  is vooralsnog geen optie voor de nieuwbouw. Het gaat om 500 woningen in een ‘middelhoogbouw’ dat zijn gebouwen van25 tot 50m’. Onze voorkeur gaat uit naar woontorens van ca 50 m, met rondom groen  De kans is groot dat alle beplanting, behalve de oude eiken, verwijderd wordt en na de bouw, beplanting weer gedeeltelijk terug komt. Er gaat dus groen verloren. De eikenbomen in/langs het spoortalud zijn waardevol, ook voor de NS [prorail] vanwege de stabiliteit van het spoorlichaam. Maar de rest van de groenstrook wordt als vervangbaar gezien, ook omdat de conditie van de beplanting niet optimaal zou zijn. De groenstrook is nu alleen kijkgroen, de ambitie is om de aantrekkelijkheid en beleving van de groenstrook te verbeteren. De Van Alphenstraat kan een fietsstraat worden.  Onze vraag hoe en waar het verlies aan groen gecompenseerd  wordt, kon niet worden beantwoord.

Voorstel voor de hoofdpunten van onze inbreng voor het vervolg van het participatietraject

  • Ecologische inventarisatie van flora en fauna  is nodig voor de groenstrook Van Alphenstraat en Schenkstrook
  • Relatie beplanting en water van SoZa terrein met Schenkstrook
  • Relatie groene zone Van Alphenstraat met het groen in het verlengde langs het spoor
  • Hoger bouwen in de Van Alphenstraat heeft de voorkeur zodat er minder groen verloren gaat. 
  • Den Haag houden aan haar groennorm van 40% van de footprint.  Andere opties zijn 3-30-300 of 8m2 per woning.
  • Compenseren van groenoppervlakte dat verloren gaat door bouw woningen in groenstrook van Alphenstraat
  • Kwaliteit van nieuw groen

Actiepunt:  deelname van AVN aan themabijeenkomst ‘groen’ na de zomer

Contactpersonen gemeente Den Haag: Mevrouw Kai Liang, (kai.liang@denhaag.nl) project-en procesmanager ruimtelijke en infrastructurele projecten. David van der Steen, projectleider gebiedsontwikkeling

Judith Geelen

Mirjam Post 

Contactgegevens

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Hannie Schaftstraat 49
2264 DP Leidschendam

E-mail
Secretaris: Henk Nijstad (hnijstad@gmail.com)
Voorzitter: Marjan van Giezen (marjanvangiezen@icloud.com)
Coördinator Groen: Sander Wennekers (wennekers@planet.nl)

Informatie

Voor informatie over het werk van de Stichting, of over duurzaamheid in het algemeen, kun je contact opnemen met onze secretaris, Henk Nijstad. Liefst gebruik je daarvoor e-mail (hnijstad@gmail.com). Ook om vanuit een andere organisatie contact te leggen of om je aan te melden als vrijwilliger kun je contact met onze secretaris opnemen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram