Activiteitenplan 2020

 • Luchtkwaliteit
  • Aangesloten blijven bij activiteiten werkgroep Luchtkwaliteit (Frans Kets). De groep wil deskundige, constructieve en op kennis gebaseerde inbreng leveren aan de gemeente, de provincie en de centrale overheid waar luchtkwaliteit in het geding is.
  • Met werkgroep bespreken hoe Stichting Duurzaam LV een bijdrage kan leveren met betrekking tot de uitkomsten van de meetgegevens. Hotspots-route maken, voorlichtings fact sheet maken over wat inwoners zelf kunnen doen, samen met de Werkgroep Luchtkwaliteit?
 • Natuur in de Stad
  • Cursus duurzaam tuinieren, start in het voorjaar.
  • Herhaling actie tegel eruit plant erin en tuinmetamorfose samen met gemeente.
  • Inventarisatie van kansen voor stadslandbouw > Vlietvoorde, Schakenbosch, andere lokaties?
  • Educatie-activiteit met scholen.
 • Repaircafé
  • Pilot met een repaircafé in Stadstuin Rusthout een keer in de maand op zaterdag.
 • Bijeenkomsten
  • Duurzaamheidsdag in vroege voorjaar 2020, in Stadstuin Rusthout. Zowel voor inwoners als voor gemeentebestuur en politieke partijen.
  • Thema-avond over uitvoering Klimaatwet / Duurzaamheidsprogramma Leidschendam-Voorburg.
  • Eventueel thema-avond over water & gemeente: overlast en droogte: wat kan gemeente zelf doen, wat kunnen inwoners doen? Afkoppelen, regenton, tuin niet bestraten. Handelingsperspectief geven!
  • Aansluiten bij bijeenkomsten van anderen: de Stichting Duurzaam LV staat open voor samenwerking en presentaties bij andere bijeenkomsten en activiteiten.
 • Duivenvoordecorridor
  • Kritisch blijven volgen van de invulling van de bouwlocaties in de Duivenvoordecorridor (DVC), samen met de groep van 13 Zuid-Hollandse (natuur)organisaties die streven naar een zo groen mogelijke DVC. De gemeente is in het projectplan ‘Vlietvoorde’ niet tegemoet gekomen aan het voorstel van de groep om daar minder huizen te bouwen en meer stukken groen te laten, nu dat financieel zou kunnen. De groep van 13 heeft wel waardering geuit voor hoe de nieuwe wijken worden ingericht: best mooi, maar het zijn er in totaal veel te veel.
  • Zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan, waarmee gemeente in het najaar komt. Dit mede namens de groep van 13 organisaties.
 • Samenwerking met de politiek
  • Overleg met de raadsfracties: regelmatig maar ook per onderwerp.
  • Inspreekmoment gemeente benutten over duurzaamheid en klimaatverandering.
  • Werkbezoek organiseren voor gemeenteraadsleden aan duurzaamheidsproject.
  • Zoeken naar mogelijkheden voor gemeentelijke/provinciale sponsoring van bijv het maken van fact sheets en voorlichtingsmateriaal voor scholen en jeugd.
 • Samenwerken met de buurt
  • Diverse wijken bezig met duurzame energie > verbindende schakel vormen. In overleg met gemeente kijken of we een informatieavond voor vertegenwoordigers uit alle wijken kunnen organiseren om initiatieven met elkaar te verbinden.
  • Voorlichtingsfolder maken voor wijken. Wat kunt u zelf doen, waar kunt u terecht, wat is onze rol?
  • Activiteiten om mensen te activeren voor klimaataanpassing/energiebesparing/auto vaker laten staan enz.. > bijv in de vorm van een informatiepakket ‘Dat kunt u thuis ook….’.
 • Steun en support verwerven
  • Zoeken naar subsidiemogelijkheden en sponsoring, per activiteit of voor programma. Ook kijken naar bedrijfsleven.
  • Samenwerking met andere organisaties in onze gemeente: o.a. Houdt Vlietrand Groen, Vogelwerkgroep, Werkgroep Luchtkwaliteit.
 • Financiën
  • Fondswerving: de Stichting Duurzaam LV heeft nu € 0 (!) subsidie vanuit de gemeente. Ze teert nu in op haar reserves. Stichting zoekt structurele subsidie, projectfinanciering voor concrete activiteiten, algemene fondsenwerving.
  • Uitvoering van gemeentelijke plannen (Duurzaamheidsprogramma, Luchtkwaliteitsplan, Klimaatakkoord) kan goede trigger zijn waar Stichting Duurzaam LV tegen projectsubsidie projecten kan uitvoeren in belang van / voor de gemeente.
 • Verdere ideeën, nader uit te werken:
  • Thema avond Luchtkwaliteit.
  • Vogels in de stad.
  • Bloemschikken met bloemen uit eigen tuin.
  • Wateropvang/groene daken.
  • Afvalscheiding.
  • Smakelijk koken zonder vlees.
  • Een Duurzame woning.