Toekomstvisie

Na de nota's nu de bomen

Toekomstvisie vergroening Leidschendam-Voorburg 2021-2030

 

Zie de uitgebreide notitie in pdf-vorm.

De conclusie daarin is:

De bedreigingen en uitdagingen die voortvloeien uit de wereldwijde opwarming en de klimaatverandering zijn velerlei. Terecht wordt in het Klimaatakkoord de ambitie uitgesproken om het bosareaal van Nederland in de komende tien jaar met 10% uit te breiden. Het lijkt vanzelfsprekend dat ook Leidschendam-Voorburg een proportionele bijdrage aan dit voornemen gaat leveren. Dat betekent dat er in onze gemeente jaarlijks netto meer dan 800 bomen met een op afzienbare termijn redelijk groot kroonoppervlak moeten worden aangeplant. Op eigen grond kan de gemeente een deel van de aanplant zelf uitvoeren, ten aanzien van de overige gronden kan de gemeente het initiatief nemen en regie voeren.

De grootste kansen voor meer aanplant van bomen liggen in het grote buitengebied van de gemeente. Hier is volop ruimte. Wel zullen er weerstanden van uiteenlopende aard overwonnen moeten worden. Politiek draagvlak is derhalve een eerste vereiste. Hopelijk draagt deze notitie daaraan bij. Daarna moeten zorgvuldige plannen worden opgesteld.

Ondanks de schaarse ruimte binnen de bebouwde kom kan de gemeente ook daar planmatig per buurt, waar mogelijk in overleg met omwonenden, de reeds plaatsvindende aanplant van bomen en de herinrichting van bestaand groen nog verder intensiveren. Ook kunnen inwoners gestimuleerd worden om verstening van hun tuinen tegen te gaan of terug te draaien.

Leidschendam-Voorburg omvat een tamelijk groen stedelijk gebied met een fraaie historische groenstructuur. Het is van het grootste belang dit groen te koesteren. Waar kap van bomen of rooien van ander groen onvermijdelijk is, dient altijd compenserende herplant of aanplant plaats te vinden. Dit moet ook gemonitord worden.

Kort en goed bepleiten wij dat de gemeente Leidschendam-Voorburg de doelstelling van Klimaatakkoord en Bossenstrategie om in de komende tien jaar jaarlijks netto 1% groei van het bomenareaal te realiseren ook voor onze gemeente adopteert. Daarbij bevelen wij aan dat de gemeente jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteert hoeveel bomen er netto zijn bijgekomen.